V obci je dnes evidovaná len jedna kultúrna pamiatka Rímskokatolícky kostol. Neďaleko od kostola sa nachádzal kaštieľ zo 17. storočia, ktorý počas druhej svetovej vojny bol ťažko poškodený a následne rozobraný.

Vzhľadom na starobylosť dediny predpokladá sa, že tu bol kostol už pred 13. storočím. Okolo roku 1284 tu pôsobil farár Varvrinec, okolo roku 1330 boli odvádzané farárom Martinom poplatky do pápežskej pokladnice.

Súčasný kostol je už v poradí asi tretí. Boli tu slovenskí katolícki veriaci s výnimkou okolo roku 1560 a začiatkom 17. storočia, keď tu kázali slovenskí protestantskí kazatelia.

Súčasný gotický kostol pochádza z prvej polovice 14. storočia. V prvej tretine 18. storočia bol prestavaný a v roku 1906 rozšírený.

Je to jednoloďová stavba s dlhým, polygonálne uzavretým presbytériom, do priečelia vstavanou vežou a na severnej strane pristavanou sakristiou a kaplnkou. Obvodové murivo je gotické, z gotických detailov sa zachovali skrátené prípory pôvodnej gotickej klenby, lomený triumfálny oblúk, portál vo veži so skosením a jedným prútom hruškového profilu, gotické okienko na južnej strane lode, na južnej a severnej fasáde sú pôvodné gotické oporné piliere.

Presbytérium bolo v prvej tretine 18. storočia zaklenuté valenou klenbou s lunetami, ktorá dosadá na skrátené prípory niekdajšej gotickej klenby. Prípory sú čiastočne prepracované a niektoré sú barokovou napodobeninou.

Valená klenba s lunetami dosadá v lodi na rímsové hlavice pilierov. Nástropná maľba iluzívne delí klenbu na zrkadlovú, zdôraznenú širokým rámom. V interiéri sa zachoval renesančný kamenný epitaf Ladislava Pribeka z konca 16. storočia.