spr.dokument skladka

P O Z V Á N K A

Čerpanie rozpočtu 2023 a návrh na roky 2024 2025 2026

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plan mesta Sobrance

Záverečné stanovisko č OU_KE_OSZP1_2023002309

B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030 A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Tibava

stragicky dok

ŽP 6-01 2022

Správa II. o násl. fin. kontroly 2022

Výberové konanie technický pracovník obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2023 I. polrok

Zmluvy

Dodatok č.3 vodovod

Najomna-zmluva-byt Tibava

Zmluva o poskytnutí Príspevku_IROP_CLLD_R026_512_003_007_prílohy

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Kúpna zmluva obec_Paulo dodatok č.1

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Zmluva č.3_2023 o zhotovení veci na zákazku

Kúpna zmluva Paulo

Zmluva _ Rímskokatolícka farnosť Tibava

DODATOK č. 1 Ku KÚPNEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

dodatok 132020

Zmluva Rybník Kaprík Tibava

Dohoda č. 23_42_054_188

Zmluva_Tibava_-_FK_2023

KLUB DÔCHODCOV – TIBAVA

Zápisnice

Zápisnica 20.12.2023

Zápisnica 13.12.2023

Zápisnica 21.9.2023

Zápisnica 29.6.2023

Zápisnica 30.5.2023

Zápisnica 17.3.2023

Zápisnica z 21.2.2023

Zápisnica 27.1.2023

Faktúry

Faktúry 2023

Uznesenia

Uznesenia z OZ 13.12.2023

Uznesenia z OZ 20.12.2023

Uznesenia z OZ 21.9.2023

Uznesenia z OZ 29.6.2023

Uznesenia z OZ 30.5.2023

Uznesenia z OZ 17.03.2023