ROK 2024

Návrh VZN 1_2024 o podrobnostiach pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb

ROK 2023

VZN 5_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN 5_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


VZN 4_2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN 3_2023 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tibava

Návrh VZN 4_2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

VZN 4_2023 – prílohy

Návrh VZN 3_2023 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tibava

VZN č. 2_2023 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tibava

VZN 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,

Návrh VZN č.1 _2023 po neschválení

Návrh VZN č. 2 _2023 po neschválení

VZN MŠ poplatky – po pripomienkovaní[46537]

Návrh VZN 2_2023 Zásady odmeňovania poslancov

Návrh VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce TibavaROK 2022

VZN 4_2019 zmena v roku 2022

VZN 2_2022 o ostatných poplatkoch obce na kalendárny rok 2022 a ďalšie roky

VZN č 1 _2022 – o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrane verejnej zelene na území obce Tibava docxROK 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARADENIE o sankciách 1_2021ROK 2019

VZN č.1 – 2019

VZN č.2  – 2019

VZN č.4 – 2019ROK 2017

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 5-2017ROK 2015

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2-2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3-2015

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 4-2015

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 8-2015

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 10-2015