Rozpočet_FK_TIBAVA_2023


Dodatky vodovod


ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TIBAVA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA (002)

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TIBAVA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA


Návrh rozpočtu na roky 2023-2025


Oznámenie o začatí stavebného konania – 05.08.2022


verejna vyhlaška– 15.07.2022


certifikat – 14.06.2022


Pozvánka 10.06.2022


Záverečný účet 2021 Tibava – 26.05.2022


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Tibava 33 – 16.05.2022


Ročný výkaz ŽP 6-01

Zmluvy 

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

Tibava FK-dod č.1[27477] – zverejnené 16.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky – zverejnené 07.11.2022

Dohoda č. 22_42_010_82 podľa §10 – zverejnené 18.10.2022

dodatok 2 k ZoD chodnik , kryci list rozpočto chodnik

kúpna zmluva Miloš Paulo osobitný zreteľ – zverejnené 19.09.2022

kúpna zmluva Hadvabová Paulína osobitný zreteľ – zverejnené 19.09.2022

Dohoda §12 Obec Tibava – zverejnené 19.09.2022

zod kanal – zverejnené 24.06.2022

Dodatok č.1 – o poskytovaní účtovníckych služieb – zverejnené 23.06.2022

ZMLUVA 11_2022 , ZMLUVA 12_2022 , ZMLUVA 13_2022 , Všeobecné zmluvné podmienky – zverejnené 14.06.2022

Mandatna zmluva Uhorščák – zverejnené 05.04.2022

Futbal zmluva 2022 – zverejnené 27.01.2022

Zmluva PM kanalizácia Taňa – zverejnené 20.01.2022

Uznesenia

01 Uznesenie – zapisovateľ a overovatelia zápisnice

02 Uznesenie – program rokovania OZ

03 Uznesenie – kontrola plnenia uznesení

04 Uznesenie – MŠ zmena finančného pásma

05 Uznesenie – MŠ zmena výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

06 Uznesenie – finančný príspevok pre CVČ

07 Uznesenie – nákup klimatizácie OcÚ

08 Uznesenie – nákup kuchynky do nájomného bytu

09 Uznesenie – návrh a uznesenia

10 Uznesenie – zapisovateľ a overovatelia zápisnice

11 Uznesenie – program rokovania OZ

12 Uznesenie – kontrola plnenia uznesení

13 Uznesenie – osobitný zreteľ Paulína Hadvabová

14 Uznesenie – Záverečný účet obce Tibava za rok 2021

15 Uznesenie – Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022

16 Uznesenie – Úväzok starostu do ďalšieho volebného obdobia

17 Uznesenie – VZN o pravidlách udržiavanie čistoty obci a ochrane verejnej zelene v obci Tibava

18 Uznesenie – Rozšírene verejného vodovodu

19 Uznesenie – Výzva zníženie energetickej náročnosti verejných budov19 Uznesenie – Výzva zníženie energetickej náročnosti verejných budov

20 Uznesenie – Rozpočtové opatrenie 1_2022

21 Uznesenie – návrh a uznesenia

22 Uznesenie – zapisovateľ a overovatelia zápisnice

23 Uznesenie – program rokovania OZ

24 Uznesenie – kontrola plnenia uznesení

25 Uznesenie – jednorazový ročný príspevok pre senior klub Šírava

26 Uznesenie – Úcta k starším a darčeky

27 Uznesenie – Úhrada výdavkov kultúrneho programu Úcta k starším

28 Uznesenie – Odmeny Poslanci OZ Tibava

29 Uznesenie – Odmeny Zamestnanci OcÚ a Sociálny podnik Tibava s.r.o.

30 Uznesenie – Odmena Hlavný kontrolór obce

31 Uznesenie – Odmena Kronikárka

32 Uznesenie – Kniha Tibava

33 Uznesenie – Úprava VZN o ostatných poplatkoch v obci Tibava

34 Uznesenie – návrh a uznesenia

Uznesenia z Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2022

Uznesenia z OZ 16.12.2022

Uznesenia z mimoriadného OZ 28.12.2022

Objednávky

obj. kanal

obj. porealizacia 07.04.2022

Zápisnice

Zápisnica 28.12.2022

Zápisnica 16.12.2022

Zápisnica z Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 25.11.2022

Zápisnica 21.10.2022

Zápisnica 10.06.2022

Zápisnica 18.03.2022

Faktúry

Zoznam faktúr rok 2022