Oznámenie o začatí stavebného konania – 05.08.2022


verejna vyhlaška– 15.07.2022


certifikat – 14.06.2022


Záverečný účet 2021 Tibava – 26.05.2022


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Tibava 33 – 16.05.2022


Ročný výkaz ŽP 6-01

Zmluvy 

zod kanal – zverejnené 24.06.2022

Dodatok č.1 – o poskytovaní účtovníckych služieb – zverejnené 23.06.2022

ZMLUVA 11_2022 , ZMLUVA 12_2022 , ZMLUVA 13_2022 , Všeobecné zmluvné podmienky – zverejnené 14.06.2022

Mandatna zmluva Uhorščák – zverejnené 05.04.2022

Futbal zmluva 2022 – zverejnené 27.01.2022

Zmluva PM kanalizácia Taňa – zverejnené 20.01.2022

Uznesenia

01 Uznesenie – zapisovateľ a overovatelia zápisnice

02 Uznesenie – program rokovania OZ

03 Uznesenie – kontrola plnenia uznesení

04 Uznesenie – MŠ zmena finančného pásma

05 Uznesenie – MŠ zmena výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

06 Uznesenie – finančný príspevok pre CVČ

07 Uznesenie – nákup klimatizácie OcÚ

08 Uznesenie – nákup kuchynky do nájomného bytu

09 Uznesenie – návrh a uznesenia

10 Uznesenie – zapisovateľ a overovatelia zápisnice

11 Uznesenie – program rokovania OZ

12 Uznesenie – kontrola plnenia uznesení

13 Uznesenie – osobitný zreteľ Paulína Hadvabová

14 Uznesenie – Záverečný účet obce Tibava za rok 2021

15 Uznesenie – Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022

16 Uznesenie – Úväzok starostu do ďalšieho volebného obdobia

17 Uznesenie – VZN o pravidlách udržiavanie čistoty obci a ochrane verejnej zelene v obci Tibava

18 Uznesenie – Rozšírene verejného vodovodu

19 Uznesenie – Výzva zníženie energetickej náročnosti verejných budov19 Uznesenie – Výzva zníženie energetickej náročnosti verejných budov

20 Uznesenie – Rozpočtové opatrenie 1_2022

21 Uznesenie – návrh a uznesenia

Objednávky

obj. kanal

obj. porealizacia 07.04.2022

Zápisnice

Zápisnica 10.06.2022

Zápisnica 18.03.2022

Faktúry

Faktúry 2022