Správne konanie vo veci – žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie Tibava, Tibava 40, 073 01 Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcele č. 41 v katastrálnom území Sobrance – začatie správneho konania.
Správne konanie vo veci – žiadosť p. Jakuba Jána, Tibava 104, 073 01 Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcele č. 231 v katastrálnom území Sobrance – začatie správneho konania.
 

Výzvy na predkladanie cenovej ponuky

Výstavba detského ihriska v obci Tibava
Športovo – relaxačné centrum Tibava –  Fitnes

Zmluvy

 1. ZoD 03082018- asfaltovanie uličky(hore od kostola)
 2. ZoD – publikácia knihy
 3. Prílohač.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
 4. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB – AMARET SK s.r.o. ( Zverejnené 21.06.2018 )
 5. MANDÁTNA ZMLUVA – Jozef Vaľo PRO-STAV ( Zverejnené 21.06.2018 )
 6. 2018  SIEA   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335Príloha č.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPríloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné-03 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335-04 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335-05 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335
 1. Zmluva o bežnom účte Prima Banka
 2. Zmluva o grantovom účte
 3. Zmluva o grantovom účte 26.03.2018 , Zmluva o poskytnutí fin. pros. na podporu zaujm. vzdelávania
 4. DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
 5. Dodatok k zmluve 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s obalmi , Zmluva o grantovom účte 22.05.2018
 6. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ing. arch. Bernard Pyšniak , Zmluva o bežnom účte 12.06.2018 , Darovacia zmluva – Tibavská hradná cesta o.z , Dodatok č.1 k Zmluve o dielo – LicEA s.r.o
 7. ZoD  Výstavba detského ihriska v obci Tibava
 8. Fúra dodatok
 9. Natur-pack
 10. Prima banka

Faktúry

Faktúry č.1-93