Obec TibavaDokumenty rok 2022ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TIBAVA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Komentáre sú uzavreté