Dokumenty rok 2018

Správne konanie vo veci – žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie Tibava, Tibava 40, 073 01 Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcele č. 41 v katastrálnom území Sobrance – začatie správneho konania.
Správne konanie vo veci – žiadosť p. Jakuba Jána, Tibava 104, 073 01 Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcele č. 231 v katastrálnom území Sobrance – začatie správneho konania.

Výzvy na predkladanie cenovej ponuky

Výstavba detského ihriska v obci Tibava
Športovo – relaxačné centrum Tibava –  Fitnes

Zmluvy

Príloha č.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné
-03 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335
-04 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335
-05 Dodatok k Zmluve   číslo zmluvy  KZP PO4 SC431 2017 19 H335

Faktúry

Faktúry č.1-93